اخبار ورزشی » آمار زیدان مشابه لوپتگی و ضعیف تر از سولاری!